9.-11. svibnja 2024. / 12. hrvatski kongres o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama s međunarodnim sudjelovanjem

Poštovane kolegice i kolege,

Čast mi je i zadovoljstvo pozvati Vas na 12. hrvatski kongres o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama s međunarodnim sudjelovanjem koji će se održati u Zagrebu, hotelu Academia, od 9. do 11. svibnja 2024. godine.

Uz dugogodišnju tradiciju, kongres se ističe interdisciplinarnim pristupom kompleksnoj temi urogenitalnih i spolno prenosivih infekcija. Kao jedan od vodećih uzroka akutnih bolesti, kroničnog oštećenja zdravlja i smrtnosti, s mogućim teškim medicinskim i psihološkim posljedicama za milijune žena, muškaraca i dojenčadi, urogenitalne i spolno prenosive infekcije ubrajaju se u najčešće infektivne bolesti u svijetu te predstavljaju važan javnozdravstveni problem u području spolnog i reproduktivnog zdravlja.

Cilj kongresa je pružiti pregled zanimljivih i aktualnih znanstvenostručnih spoznaja o kliničkim, epidemiološkim, mikrobiološkim i imunološkim aspektima urogenitalnih i spolno prenosivih infekcija s posebnim naglaskom na liječenje i dijagnostiku, mjere prevencije, programe probira, prezentaciju novih dijagnostičkih tehnologija te primjenu cjepiva. Posebno će se na kongresu istaknuti uloga medija u pravilnoj edukaciji mladih o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama te prezentirati najnovije nacionalne i međunarodne dijagnostičko-terapijske smjernice.

Pozivamo sve kolege, liječnike različitih specijalnosti, znanstvenike koji se bave istraživanjem urogenitalnih i spolno prenosivih infekcija i sve druge stručnjake zainteresirane za ovu temu, da svojom nazočnošću i aktivnim sudjelovanjem pridonesu uspjehu kongresa s ciljem razmjene dosadašnjih iskustava te stručnih i znanstvenih spoznaja.

Predsjednica Organizacijskog odbora i
predsjednica Hrvatskog društva za urogenitalne i spolno prenosive infekcije HLZ-a:

Prof.dr.sc. Alemka Markotić

Detaljnije informacije o Kongresu nalaze se na webu: https://hdugi2024.org/