logo

Članstvo HDKM

Ime
Prezime
OIB
Zvanje
Titula
Spec. staž (za struke sa specijalizacijom)
Godina položenog spec. ispita
Funkcija na odjelu
Ustanova
Odjel
Adresa Ustanove
Adresa za kontakt
E-mail adresa
Telefon
Fax
Funkcija u Društvu
Članarina HLZ-a DANE
Članski broj HLZ-a
Broj licence
Želim biti član društva

Članarine se uplaćuju na:

Hrvatski liječnički zbor
Šubićeva 9
10000 Zagreb

Zagrebačka banka d.d.
Savska c. 60
IBAN: HR7423600001101214818 poziv na broj 268 15 (članarina HDKM)

OIB: 60192951611

Članarina: 100,00 kn